Projectes

El nostre esforç continuat per millorar l’atenció dels infants fa que posem en marxa nous projectes.  

Hem dedicat atenció especial als projectes de trastorn de l’alimentació i de trastorns de l’espectre autista.  

Ens sentim satisfets, també, d’ajudar els infants i les famílies amb la confecció de motllos i fèrules de guix per part dels nostres fisioterapeutes.

Trastorns de la conducta alimentària.

 L‘ interès  d ’ONA pels problemes que presentaven els nens amb dificultats d’alimentació va fer que els professionals es formessin a partir del 2010, amb l’equip de Sant Joan de Déu, fent supervisió dels nens amb disfàgia i les famílies. La demanda creixent de casos i la millora contínua en l’atenció, va fer que l’any 2015 es formés a ONA l’equip de trastorns de l’alimentació, integrat per: psicòloga, neuròloga, logopedes i fisioterapeuta.

 Utilitzem la video-gravació tant de situacions quotidianes com de moments de l’alimentació. S’intervé amb les famílies per oferir un espai de contenció de les ansietats generades pel problema així com per a enfortir el vincle pares-fills. Amb els nens amb disfàgia s’assessora la família en relació a la postura, el tipus de tetines, culleres, la consistència dels aliments líquids i sòlids  per aconseguir que el nen mengi amb eficàcia i seguretat.

Pla d'atenció integral a les persones amb TEA.

L’any 2013 ONA va passar a ser UNITAT FUNCIONAL del PAI (pla d’atenció individualitzada), l’objectiu del qual és establir un circuit eficaç de detecció, valoració, derivació i intervenció en els casos TEA.

El nostre equip s’ha format i s’ha actualitzat en les tècniques i metodologies de diagnòstic, ADI-R i ADOS-2, intervenció i orientació. Aquesta formació inclou la comprensió del trastorn i les seves dificultats, l’anàlisi del comportament, la intervenció, com ajudar a la comunicació, i quin suport donar en entorns educatius, familiars i socials.