Atenció precoç

L'Atenció Precoç és el conjunt d'actuacions dirigides als infants  de 0 a 6 anys , a les famílies i a l’entorn. Te per objecte incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que pugin provocar-los i s’entén com un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció , diagnòstic i intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari . Aquesta atenció es fa des de diferents àmbits, el familiar, el sanitari, l’educatiu, el social i altres, per procurar un tractament global, integrat i coordinat.
El servei d’atenció precoç és un servei universal i gratuït, que es presta en els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), que formen part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Publica Integrada en el Sistema Públic de Serveis Socials, i garanteixen l’atenció dels infants en  trastorns en el desenvolupament o que estiguin en risc de patir-los,  de 0 a 6 anys en tot Catalunya.

Segons la modificació de l’article 4 del decret 261/2003, de 21 d’octubre, en l’apartat 4.5 en data 1 d’abril del 2014: “ sens perjudici del caràcter universal del Serveis d’Atenció Precoç, es prioritza l’atenció als infants de menys de 3 anys i els infants amb afectació greu, d’acord amb el criteri clínic dels professionals del Cdiap. S’entén per afectació greu aquella condició familiar, d’entorn o del mateix infant, que repercuteix en alguna àrea del seu desenvolupament, de manera que resta compresa, de forma significativa, la seva capacitat adaptativa i de relació amb l’entorn.”

htpp://www.gencat.cat/dogc